• info@ishtar.org
  • 02187715000

قوانین و مقررات

الف) اطلاعات هویتی پرداختی

  • پرداخت کننده باید اطلاعات هویتی خود شامل موارد ذیل را به صورت کامل درج نماید :

نام و نام خانوادگی / نام شخصیت حقوقی

کد ملی / شناسه ملی

شماره شناسنامه / شماره ثبت

شناسه پرداخت اختصاصی

توضیحات پرداختی

 

  • در صورت عدم دریافت شناسه پرداخت طی تماس با شماره 02187715000 واحد بازرگانی نسبت به اخذ کد شناسه پرداخت اقدام نماید.
  • تعیین نوع و محل تسویه وجوه پرداختی توسط مشتریان ، پس از انجام بررسی حسابهای فی مابین توسط بازارنهاده ایشتار انجام خواهد شد .
  • در صورتیکه پس از پرداخت وجه بعنوان پیش پرداخت ، مشتری درخواست کنسلی سفارش را به بازار نهاده ایشتار ارائه نماید ، کنسل شدن سفارش منوط به بررسی و تایید بازار نهاده ایشتار خواهد بود .
  • استرداد وجوهی که به اشتباه پرداخت شده و یا اضافه پرداخت مشتریان ، پس از بررسی و احراز اشتباه یا اضافه پرداخت و انجام مراحل اداری و مالی ، صرفا به حساب مبداء پرداخت کننده انجام خواهد شد .

ب) در صورت بروز هر یک از مشکلات زیر هیچگونه مسئولیتی متوجه تعاونی بازار نهاده ایشتار نخواهد بود .

1- بروز هرگونه مشکل در رسید پرداخت که خارج از کنترل بازار نهاده ایشتار باشد .

2- درصورت هرگونه اشتباه یا اضافه پرداخت از طرف مشتریان ، بازار نهاده ایشتار مسئولیت هیچگونه خسارت یا هزینه ای ناشی از استرداد وجوه مذکور که پس از احراز صحت آن و طی مراحل اداری و مالی صورت می پذیرد را نخواهد داشت .

3- بروز هر گونه مشکلی در مسیر پرداخت که خارج از کنترل بازار نهاده ایشتار باشد . مثل عدم کار کردن لینک ارسال شده و یا مشکل در سایت دریافت کننده مبلغ .

4- اشتباه در وارد کردن اطلاعات تماس خود در فرم پرداخت آنلاین شامل شناسه پرداخت اختصاصی و کد/شناسه ملی .

5- محاسبه اشتباه و واریز مبلغ ریالی نادرست .

6- اشتباه در وارد کردن اطلاعات مربوط به پرداخت آنلاین یا وجود ابهام در آن .